Stadgar

STADGAR FÖR MindfulNatur - ideell förening 2018 05 31

§ 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE
Föreningens namn är "MindfulNatur - ideell förening" Dess säte är Stockholm.

§ 2 MÅLSÄTTNING
Föreningens syfte är att värna om och vidareutveckla folkhälsan inom de områden föreningen verkar.
Föreningen vill nå detta syfte bland annat genom:
- att anordna guidade mindfulnesspromenader,
- att öka kunskapen om mindfulnessträningens betydelse för folkhälsan,
- att tillhandahålla guidehandledningar för aktuella sinnesstigar och för de som deltagit i våra promenader,
- att rekrytera, grund- och vidareutbilda nya och "gamla" mindfulnessguider i naturen".
Föreningen ska vara partipolitiskt, etniskt och religiöst obunden.

§ 3 MEDLEMMAR
Medlemskap i föreningen erhåller den som betalar fastställd medlemsavgift. De utgörs dels av våra guider, och dels av den som ansluter sig till föreningens målsättning.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av höstmötet för ett år i taget.

§ 5 RÖSTRÄTT
Varje närvarande medlem vid resp möte äger en röst. Röstning kan även ske genom fullmakt eller ombud.

§ 6 ÅRSMÖTEN OCH MÖTEN
Föreningen håller årligen två möten - ett ordinarie årsmöte på våren och ett möte på hösten. Annat möte hålls på tid, som styrelsen bestämmer eller 2/3 av medlemmarna så kräver. På detta möte behandlas endast de ärenden för vilka mötet blivit utlyst. Styrelsen kallar till resp möte senast 2 veckor på tid och plats som styrelsen beslutar. Motioner till års- resp höstmötet ska vara inlämnade till styrelsen senast 1 vecka före resp möte.

§ 7 DAGORDNING VID ORDINARIE ÅRSMÖTET
a Val av ordförande och sekreterare för ordinarie årsmötet
b Val av justerare tillika rösträknare
c Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
d Dagordningens godkännande
e Verksamhetsberättelse
f Kassaberättelse
g Revisionsberättelse
h Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i Val av ordförande
j Beslut om antal ordinarie ledamöter
k Val av - ordinarie ledamöter
l Beslut om valberedningens storlek
m Val av valberedning
n Kompletteringsval (i förekommande fall) av revisor och revisorssuppleant
o Motioner
p Stadgar
q Övriga frågor

§ 8 DAGORDNING VID HÖSTMÖTET
a Val av ordförande och sekreterare för höstmötet
b Val av justerare tillika rösträknare
c Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
d Dagordningens godkännande
e Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår (=kalenderår)
f Fastställande av medlemsavgifter
g Val av revisor och revisorssuppleant
h Kompletteringsval (i förekommande fall) av styrelseledamöter och valberedning
i Motioner
j Stadgar
k Övriga frågor

§ 9 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter. Antalet ledamöter beslutas på ordinarie årsmötet. Mandatperioden är 1 år för ordförande. Övriga ledamöter väljs på två år, varvid hälften ska väljas vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§ 10 STYRELSEMÖTEN
Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

§ 11 STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER
a att vidareutveckla konceptet "Mindfulness i Naturen med Skogsbad" till att förbli marknadsledande.
b att förbereda och verkställa föreningens möten.
c att förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden.
d att ha kontinuerlig kontakt med föreningens medlemmar samt anordna diverse aktiviteter.
e att utse ansvarig utgivare för föreningens hemsida www.mindfulnatur.se och övriga sociala medier.

§ 12 FÖRENINGENS FIRMA

Styrelsen utser de personer, som ska teckna firma för föreningen.

§ 13 REVISION
a På höstmötet väljs 1 revisor och 1 revisorssuppleant, vardera på 1 år.
b Revisor ska ha grundläggande kunskaper i ekonomi och ekonomisk redovisning.
c Revisor ska omsorgsfullt granska föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning. Därvid ska även iakttas att fattade beslut inte strider mot stadgar eller årsmötesbeslut.
d Revisor ska ha den insyn i verksamheten, som han/hon kräver. Revisor har rätt att ta del av redovisningshandlingar, protokoll och övriga handlingar.
e Föreningens räkenskaper ska vara avslutade den 31 december och senast den 31 januari överlämnas till revisor. Revisor lämnar tillbaka räkenskaper och revisionsberättelse senast 14 dagar innan vårmötet.
(Räkenskapsår = kalenderår).
f Revisionsberättelse ska innehålla uttalande om:
- fastställande av balans- och resultaträkning
- granskning av verksamheten
- ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 14 STADGAR
Föreningens stadgar beslutas med 2/3 av majoriteten vid något av årsmötena. Ändring av stadgar sker med samma
majoritetsförhållande. För ändring fordras 2 på varandra följande föreningsmöten, varav 1 är ordinarie års-/höstmöte.

§ 15 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om upplösning av föreningen fattas vid 2 på varandra följande ordinarie årsmöten och ska vid båda
tillfällena biträdas av 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Upplöses föreningen ska dess tillgångar överlämnas för förvaltning i första hand till Stockholms läns
Landsting och i andra hand till annan intressent med anknytning till verksamheten.